Для студентів спеціальності 6.040201 Фізика* 

Мета: сформувати уявлення про природу світла, електромагнітну теорію світла та оптичні явища, які вона описує; дати навички експериментальних досліджень з оптики та розв'язання задач хвильової і геометричної оптики. 

По вивченні оптики студент повинен 

 знати: одиниці вимірювання світлових величин, закон Ламберта; хвильова і квантова природа світла, електромагнітна теорія світла; закони геометричної оптики, характеристики центрованих оптичних систем, оптичні прилади, око і зір; фізичну сутність явищ інтерференції, дифракції світла, методи їх розрахунку, їх застосування (просвітлення оптики, інтерферометри, роздільна здатність оптичних приладів, голографія); поляризоване і неполяризоване світло, оптична анізотропія, подвійне променезаломлення, поляризаційні прилади та їх застосування; електронна теорія дисперсії та поглинання; зв'язок між фазовою та груповою швидкостями світла; фундаментальні досліди з визначення швидкості світла, експериментальні основи спеціальної теорії відносності; основи нелінійної оптики; основні етапи розвитку досліджень в області оптики, 

 вміти: застосувати отримані знання для розв'язання задач з хвильової та геометричної оптики; будувати зображення предметів в дзеркалах, лінзах і оптичних системах; виконувати розрахунки простих оптичних систем; застосовувати знання з оптики у навчальному процесі в школі; демонструвати досліди з оптики, пояснювати практичні застосування явищ оптики; користуватися і знати будову фотометра, мікроскопа, телескопа, інтерферометра, монохроматора, гоніометра, спектрофотометра; виконувати експериментальні вимірювання і розрахунки освітленості, показника заломлення, довжини хвилі, характеристик інтерференції, дифракції, поляризації; самостійно працювати з інформаційними джерелами

Курс астрофізики та методика навчання астрономії призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) читається після вивчення циклу курсів загальної фізики і є розширенням і об'єднанням курсів "Оптика", "Атомна фізика", "Астрономія" а також спирається на базові уявлення курсів теоретичної фізики "Електродинаміка" і "Квантова механіка".

Запропонований курс астрономії призначений для студентів 4 курсу (7 та 8 семестр) напряму підготовки 6.040203 Фізика* та студентів спеціальності -014 Сердня освіта (Фізика) й  передбачає очно-дистанційне навчання, тобто є навчальним посібником для студентів педагогічних ВНЗ при вивченні астрономії.