Програма вивчення навчальної дисципліни "Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності "Початкова освіта".

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологізація компонентів методичної системи навчання математики в початковій школі (цілей, змісту, методів, форм і засобів); предметні, локальні, аспектні технології освітньої галузі ДСПЗО "Математика".

Мета: забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя до навчання математики в початковій школі;  формування готовності майбутнього фахівця до впровадження інноваційних підходів у навчальний процес.

Завдання: оволодіння базовими поняттями інноваційного підходу в галузі освіти: інновація, інноваційна педагогічна технологія; предметна технологія, часткова (локальна) предметна технологія, дидактична задача, навчальна задача, технологічна карта, результат навчання та усвідомлення шляхів технологізації освітньої галузі "Математика";

засвоєння теоретично-методичних основ цілепокладання, плану навчання, діагностики і контролю результатів навчання освітньої галузі "Математика", формування умінь конкретизувати і здійснювати початкове навчання математики як технологічний процес;

засвоєння концептуальних, змістових і процесуальних основ сучасних предметних технологій галузі та вироблення умінь актуалізувати уроки, системи уроків у цих технологіях;

усвідомлення теоретичних основ локальних, аспектних технологій галузі, їх діяльнісних алгоритмів та формування умінь їх застосовувати.

Мета .формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової ланки освіти; підготовка до навчання молодших школярів основ рідної мови

     Завдання формування мовної і мовленнєвої компетентності студентів; оволодіння майбутніми вчителями початкової школи уміннями і навичками організації уроків української мови та літературного читання

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, мотивації учнів до навчальної діяльності, вимоги шкільної програми, структуру шкільних підручників з мови та літературного читання, теоретичні основи методики, досвід роботи вчителів початкових класів

вміти: .визначати конкретні методи, прийоми і навчальний матеріал з кожного розділу шкільного курсу української мови, здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня,

 


Курс рекомендований для для бакалаврів напряму "Початкова освіта", спеціалізація психологія, англійська мова, фізкультура.