Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 7-8  семестр (4 рік підготовки) 

Автор курсу: Перерва Вікторія Вікторівнак.пед.н., асистент кафедри ботаніки та екології


1.    Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Шифр  спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

                 9

 

 

Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

 101 Екологія

                 

 

 

 

Нормативна

(За вибором)

 

Рік підготовки:

2

-

Загальна кількість годин - 270

Семестр

3,4

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 4

Додаткова спеціальність (спеціалізація):

 Екологія міських ландшафтів і садово-паркових об'єктів

                     

52 год.

- год.

Практичні, семінарські

 68год.

- год.

Лабораторні

 год.

- год.

Самостійна робота

Ступінь вищої освіти:

          бакалавр

150 год.

- год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

______екзамен___3,4 сем.

 Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 6  семестр (ІІІ рік підготовки) 

Кількість кредитів 5

Кількість годин 150

Лекції 32 год., Практичні 32 год. Самостійна робота 86 год. Вид контролю: екзамен.

Автор курсу; ст. викладач каф. ботаніки та екології, к.б.н. Комарова Ірина Олександрівна


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 6  семестр (ІІІ рік підготовки) 

Автор курсу: Гнілуша Ніна Володимірівна к.п.н., доцент кафедри ботаніки та екології 


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 5 (ІІІ рік підготовки) 

Автор курсу: Комарова Ірина Олександрівна, к.б.н., старший викладач кафедри ботаніки та екології 


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 5, 6  семестр (ІІІ рік підготовки) 

Автор курсу: Комарова Ірина Олександрівна, к.б.н., старший викладач кафедри ботаніки та екології 

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 1 семестр (1 рік підготовки) 

Автор курсу: 

Гнілуша Ніна Володимирівнак.пед.н., доцент кафедри ботаніки та екології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 1-2 семестр (1 рік підготовки) 

Автор курсу:  Перерва Вікторія Вікторівнак.пед.н., асистент кафедри ботаніки та екології

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 1-2 семестр (1 рік підготовки) 

Автор курсу: 

Гнілуша Ніна Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри ботаніки та екології

Перерва Вікторія Вікторівнаасистент кафедри ботаніки та екології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 3-4 семестр (2 рік підготовки) 

Автор курсу:   Савосько Василь Миколайович, доцент кафедри ботаніки та екологіїОсвітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 1-2 семестр (1 рік підготовки) 

Автор курсу: Євтушенко Едуард Олексійович, доцент кафедри ботаніки та екології