Метою викладання  курсу теоретичних основ англійської фонетики є ознайомити студентів з основними теоретичними термінами та поняттями цього курсу, засобами утворення звуків мовлення, їх акустичними та фізіологічними властивостями. Зазначений курс покликаний розвивати у студентів теоретико-гіпотетичне мислення, удосконалити навички практичного опанування мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни є аналіз базових категорій та понять теоретичної фонетики англійської мови, виокремлення специфічних аспектів вимови англійських звуків та засвоєння основних орфоепічних норми, засвоєння теоретичних основ нормами вимови британського варіанту англійської мови в потоці мовленнєвої комунікації, вивчення засобів ритмомелодики та навчитися інтонаційно правильно оформлювати речення, ставити наголос, робити паузи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- предмет та завдання курсу, його зв’язок з іншими науками;

- методи дослідження, які застосовуються в теоретичній фонетиці;

- новітні тенденції в сучасній фонетиці та фонології, мовознавчі школи, які розвивають ці напрямки;

- теоретичні основи вимови усіх голосних та приголосних звуків сучасної англійської мови;

- види модифікацій фонем у мовленні;

- типи і види наголосу;

- види інтонації та її функції у різних типах речень.

вміти:

- застосовувати теоретичні знання при аналізі мовних явищ;

- розрізнювати інтегральні та диференційні ознаки фонем;

- вміти провести аналіз системи голосних та приголосних звуків сучасної англійської мови;

- розпізнавати різні типи та види інтонації на слух;

- проводити фоностилістичний аналіз текстів;

- визначати місце наголосу у складних словах.